www.nongdum.com

 

จุดประสงค์ของเวบไซท์ :

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แจ้งข่าวสารต่าง ๆ
2. เพื่อแสดงวิเคราะห์ ทรรศนคติ และแนวโน้มการซื้อขายโลหะเงิน และทอง